Školní družina

Školní družina je školské zařízení, poskytující zájmové vzdělávání pro přihlášené účastníky podle vlastního vzdělávacího programu.

Školní družina poskytuje výchovně vzdělávací, rekreační a zájmovou činnost, v době mimo vyučování, umožňuje účastníkům také přípravu na vyučování.

Zájmové činnosti jsou uskutečňovány v rámci programu a činnosti oddělení, jako řízená kolektivní a individuální činnost, či jako spontánní aktivita. Zájmové činnosti jsou organizovány také v zájmových útvarech, které vedou vychovatelky.

Školní družina je určena především pro žáky 1. stupně základní školy, přihlášené k pravidelné denní docházce.

ŠD má zaveden ranní provoz od 6:30 – 8:00 hodin.

Odpolední provoz probíhá v jednotlivých odděleních od 11:40 – 17:00 hodin.

Celková kapacita školní družiny je 240 žáků.

 Školní družina využívá vlastní prostory, které svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku.  Činnost školní družiny je prezentována v rámci školy i mimo ni, například na veřejně přístupných výstavkách, při veřejných vystoupeních, soutěžích apod.

Soubory ke stažení