Školní jídelna

Pokyny ke stravování ve školní jídelně:

 1. V době 24.8. - 31.8.2017 je možno přihlašovat děti ke stravování v kanceláři ŠJ. Provozní doba bude zveřejněna 
u vchodu do školy na začátku srpna nebo na telefonu. 
2. Přihláška ke stravování : 
Rodiče žáků obdrží ve škole přihlášku ke stravování. Řádně vyplněnou, podepsanou přihlášku odevzdají v kanceláři ŠJ 
do 30.6.2017. Rodiče se svým podpisem zavazují plnit všechny povinnosti vyplývající z účasti na školním 
stravování, řádné placení stravného,atd. 
3. Systém evidence strávníků : 

Žáci prvních tříd a noví žáci si zakoupí v kanceláři ŠJ plastový žeton 110,-Kč.Cena se může změnit. Každý strávník 
se při výdeji stravy prokazuje přiložením žetonu ke čtečce. Žeton se používá po celou dobu školní docházky. 
Při ztrátě nebo zničení nutno koupit nový čip. Vydané čipy se zpět nevykupují. 
4. Placení stravného : Při zahájení stravování zaplatí strávník ihned zálohu na stravné ve výši 600,- Kč, žáci 9. a 8.tříd, 
kteří dosáhnou ve škoním roce 15 let, zaplatí 630,- Kč.
 Dále se platí obědy na stávající měsíc od září do května. 
V červnu se použije k platbě již zaplacená záloha. 

Zálohu lze poslat během srpna na účet 225350968 /0300 tak, aby 1.9. byla na účtu školy. 

Možnosti plateb : číslo účtu ZŠ Dr.Horáka 225350968 / 0300 

Inkasem - čerpání částky z účtu na účet -je zapotřebí zajistit v bance souhlas s inkasem s účinností ihned./neuvádět 
stálou částku a datum, mění se /. Stahování z účtů = 19. - 22.den v měsíci. Doporučený inkasní limit na 1 dítě 
je 600,- Kč. / částka neznamená výši měsíční platby. / 

Jednorázovým převodem - rodiče si zjistí v jídelně částku stravného na stávající měsíc a zaplatí na účet školy 
do 15.dne v měsíci nejpozději.Variabilní symbol obdrží při přihlašování dítěte. 

Platbou poštovními poukázkami - ŠJ vystaví a prostřednictvím tř.uč. předá žákům první týden v měsíci. Rodiče 
uhradí částku do 15.dne v měsíci 

Trvalým příkazem v bance - u banky je třeba zadat trvalý příkaz od září do května se splatností do 15.dne v měsíci. 
výše částky příkazu : žáci 7 - 10 let oběd č.1 = 450,- Kč oběd č.2 = 470,- Kč 
žáci 10 - 14 let oběd č.1 = 500,- Kč oběd č.2 = 520,- Kč 
žáci 15 a více let = 600,- Kč 
Hotovostní platby nepřijímáme. 

Na přihlášku napište způsob platby stravného, při přihlašování dítětě ke stravování obdržíte variabilní symbol. 

5. Stravné je nutno zaplatit do 29.dne v měsíci nejpozději. Pokud nebude zaplaceno, od 1.dne následujícího měsíce 
zablokujeme stravování až do úhrady dlužné částky. 

6. Výše stravného : 
Cena za 1 oběd je stanovena podle věku, kterého žák dosáhne v daném školním roce / vyhláška č.107/2005 
o školním stravování/. 

žáci 7 - 10 let        oběd č.1     22,00 Kč      oběd č.2     23,00 Kč 
žáci 11 - 14 let      oběd č.1     25,00 Kč      oběd č.2     26,00 Kč 
žáci 15 a více let   oběd č.2     29,00 Kč


7. Odhlašování obědů : 
Odhlašování obědů je možné den předem do 13,30 hodin telefonicky nebo osobně v kanceláři ŠJ. 
Za neodhlášené obědy nelze poskytnout finanční náhradu! 

8. V případě nepřítomnosti žáka může být vydán oběd do jídlonosiče pouze 1.den . Dále je odběr oběda možný jen 
za plnou cenu. 

9. Připomínky, náměty a dotazy k provozu ŠJ u vedoucí ŠJ osobně nebo telefonicky. 
Připomínky, náměty a dotazy ke stravnému u p.Filkové osobně nebo telefonicky. 
telefon : 582 330 861 mob : 731 115 456 

Povinnost všech rodičů je platit stravné včas !!