Projekty

PODPORA ŽÁKŮ A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZŠ DR.HORÁKA, PROSTĚJOV
je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu - školního psychologa, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogických pracovníků a na extrakurikulární rozvojové aktivity.
Projekt je podpořen EU částkou 1 452 015,- Kč. Škola čerpá finance od 1.1.2017 - 31.12.2018.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

 

Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů s cílem zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech

Projekt 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách,

OPVK – EU Peníze školám byl na naší škole zahájen 1.1.2011.
V tomto projektu jsme se zaměřili na tři části:
Technická část – pořízení interaktivních tabulí, výpočetní techniky, počítačové sitě.
Didaktická část – vyučující vytváří DUMy – didaktické učební materiály, pro výuku svých předmětů.
Vzdělávací část – vzdělávání pedagogů v oblasti prevence sociálně
patologických jevů, používání výpočetní techniky, výuka anglického jazyka.

Zdravá škola  

Naše škola se ve školním roce 2009/2010 zapojila do projektu ,,Škola podporující zdraví“. Dne 6.10.2010 jsme získali titul Zdravá škola. Tento projekt je pod záštitou Státního zdravotního ústavu v Praze. Cílem našeho projektu je  rozvíjet životní kompetence žáka tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se odpovědně ke zdraví svému i druhých patřily mezi jeho celoživotní priority. Projekt se netýká jen výuky, ale zahrnuje všechny činnosti školy, od mimoškolních akcí přes spolupráci s rodiči a veřejností, zdravé učení, příznivé klima školy až po vybavenost celé školy.

 

Ekoškola

    Ve školním roce 2007/2008 se naše škola zapojila do mezinárodního programu Ekoškola, jehož koordinátorem je Sdružení TEREZA.Cílem programu je propojení teoretické výuky environmentální výchovy s praktickými kroky vedoucími k ekologicky šetrnému provozu školy. Program Ekoškola se zabývá 4 tématy: Odpady, Energie, Voda a Prostředí školy. Žáci jsou součástí celoškolního pracovního týmu – Ekotýmu, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit. Ve školním roce 2008/2009 bude naše škola žádat o udělení titulu Ekoškola. Tak nám držte pěsti, ať se nám to podaří.

 

Zdravé město Prostějov

   V rámci projektu Zdravé město Prostějov žáci 8. a 9. tříd vysadili v pátek 2. 5. 2008 podél sportovního hřiště105 tújí . Na jejich výsadbu poskytlo město částku patnáct tisíc korun. Nově vysazený živý plot by měl snížit prašnost a hlučnost z Okružní ulice a zkrášlit okolí školy. O vysazené túje se dále starají žáci v pracovních činnostech.