Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 

V souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zabezpečuje naše škola poradenské služby ve škole výchovným poradcem, školním metodikem prevence a dvěma speciálními pedagogy. Školní poradenské zařízení spolupracuje především se zástupkyněmi ředitelky školy, třídními učiteli, učiteli výchovných předmětů, popřípadě s ostatními pedagogy školy.

 

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby, které jsou především zaměřené na:

a)   prevenci školní neúspěšnosti

b)  kariérové poradenství

c)   primární prevenci sociálně patologických jevů

d)  odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním

e)   péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků

f)   průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování

g)   metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

 

Školní poradenské pracoviště tvoří: 

 

Zástupkyně ředitele Mgr. Marie Nováčková  novackovam.zshor@centrum.cz   582 342 242

Výchovný poradce Mgr. Ivana Čeplová  ceplovai.zshor@centum.cz   582 342 242

Metodik prevence Mgr. Daniela Sekaninová  sekaninovad.zshor@centrum.cz   582 342 242

Speciální pedagog Mgr. Eva Vlková  vlkovae.zshor@centrum.cz   582 342 242

zástupce metodika prevence pro 1.stupeň Mgr. Kamila Francová francovak.zshor@centrum.cz  582 242 342