Prevence

Školní metodik prevence :  Mgr. Daniela Sekaninová

telefon :  588 000 653

e-mail : sekaninovad.zshor@centrum.cz

konzultační hodiny:  středa 12:35 - 13:35, po telefonické domluvě, v krizových případech kdykoliv 

 

 

Školní metodik prevence 

 

  •  odpovídá za plán preventivních aktivit školy a  preventivních programů pro třídní kolektivy, ve spolupráci se všemi členy sboru i vedením školy zajišťuje jejich přípravu a průběh
  •  podílí se na zajišťování programů pro třídní kolektivy 
  •  řeší problematiku podezření nebo výskytu negativního chování žáka ve smyslu sociálně – patologických rizik a  při jejich řešení spolupracuje se školním psychologem a výchovným poradcem
  • spolupracuje s odbornými pracovišti / OSPOD, MP, SVP, PMS… 
  •  v případě potřeby iniciuje schůzku rodičů a TU s dalšími pracovníky ŠPP a vedením školy, ev. odbornými pracovišti 
  •  na závěr každého školního roku připravuje zprávu o činnosti školy v oblasti prevence  informující o realizovaných akcích