Prevence

Školní metodik prevence :  Mgr. Daniela Sekaninová

telefon :  588 000 653

e-mail : sekaninovad.zshor@centrum.cz

konzultační hodiny:  středa 7:00 - 8:00, po telefonické domluvě, v krizových případech kdykoliv 

 

 

Školní metodik prevence 

 

- odpovídá za plán preventivních aktivit školy a preventivní programy pro třídní kolektivy, ve spolupráci se všemi členy sboru i vedením školy zajišťuje jejich přípravu a průběh.

 

- podílí se na zajišťování programů pro třídní kolektivy

 

- řeší problematiku podezření nebo výskytu negativního chování žáka ve smyslu sociálně – patologických rizik a  při jejich řešení spolupracuje se školním psychologem a výchovným poradcem.

 

- spolupracuje s odbornými pracovišti / OSPOD, MP, PMS…

 

- v případě potřeby iniciuje schůzku rodičů, TU a dalšími pracovníky ŠPP a vedením školy

 

- na závěr každého školního roku připravuje zprávu o činnosti školy v oblasti prevence, informující o realizovaných akcích, o účasti studentů na nich a obsahující hodnocení jejich úspěšnosti.