Výzva k veřejné zakázce

16.březen 2020 08:51

Výzva k podání nabídky

Zadavatel Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

se sídlem ul. Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov, IČ: 479 22 516

zastoupená Mgr. Bc. Petrou Rubáčovou,

ředitelkou školy

předkládá

výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Oprava podlah v pavilónu školní družiny“

Podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

v platném znění (dále jen zákon) se jedná o zakázku malého rozsahu, která je vyhlášena v souladu s § 6 zákona.

V zadávacím řízení této veřejné zakázky se v souladu s § 31 zákona 134/2016 Sb.

nepostupuje podle tohoto zákona, s výjimkou případů, kdy tak zadavatel v této Výzvě přímo stanoví konkrétním odkazem na příslušné ustanovení zákona.

1. INFORMACE O ZADAVATELI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel: Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

IČO: 479 22 516

právní forma: příspěvková organizace

sídlo: ul. Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov

statutární zástupce: Mgr. Bc. Petra Rubáčová, ředitelka školy

bankovní spojení: 9584140277/0100, Komerční banka, a.s.

zástupce ve věci předmětu Mgr. Bc. Petra Rubáčová

a plnění zakázky: ředitelka školy

telefon, e-mail: 588 000 631, 604 296 410, zshor@seznam.cz,

kontaktní osoba Karel Schneider

v technických záležitostech:

telefon, e-mail: 773 010 170, schneiderk.zshor@centrum.cz

2. PŘEDMĚT A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2

2.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je oprava podlah v pavilónu školní družiny (1. a 2. patro).

Předmět díla zahrnuje provedení všech prací uvedených v Technických podmínkách pro realizaci stavby, které jsou uvedené v čl. 5 Výzvy.

2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je maximálně 1 000 000,- Kč, a to

500 000,- Kč na opravu podlah 1. patra školní družiny a 500 000,- Kč na opravu 2. patra školní družiny. Částky jsou uvedeny včetně DPH.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. Doba plnění zakázky

Termín zahájení realizace: 29. 6. 2020

Termín ukončení realizace: 14. 8. 2020

Předání hotové zakázky nejpozději 20. 8. 2020.

3.2. Místo plnění zakázky

Místo plnění zakázky: Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov.

4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Platební podmínky

Nabídka musí obsahovat závaznou cenovou nabídku v rozsahu dle požadovaných technických podmínek.

Uchazeč je svou nabídkou vázán 60 dnů od data konce lhůty pro podání nabídek.

Dodávka bude realizována na základě smlouvy o dílo, jejíž návrh uchazeč předloží. Dodací lhůta je nejvýše 15 pracovních dnů od doručení smlouvy o dílo dodavateli.

Cena za dodávku bude uhrazena po doručení daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem. Podmínkou úhrady faktury je předávací protokol, podepsaný zadavatelem. Protokol musí obsahovat prohlášení, že dodávka byla převzata kompletní, bez závad.

Splatnost faktury je 14 dnů od doručení zadavateli. Zálohy nebudou poskytovány.

4.2. Záruka za jakost

Zadavatel požaduje záruku na provedení díla nejméně v délce 24 měsíců.

3

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

5.1. Technické podmínky

a) Demontáž původní podlahové krytiny

- demontáž podlah z PVC

- demontáž PVC na schodištích

- demontáž hran schodišťových stupňů

- odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy

b) Příprava podkladu

- vyčištění a přebroušení podkladu

- lokální vyspravení podkladu

- penetrační nátěr

- vyrovnání podlah samonivelační stěrkou

c) Montáž podlahovin z PVC

- lepení PVC

- lepení hran schodů

- svařování podlah z PVC

- lepení soklu z PVC

- likvidace starého PVC

d) Specifikace materiálu

- homogenní podlahovina v pásech

- šíře 2 m

- tloušťka 2 mm

- Tarkett Norma sire 2m

- třída zátěže 34/43

4

5.2. Další podmínky zadávacího řízení

a) Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit nebo doplnit podmínky zakázky v průběhu lhůty pro podání nabídek, vždy všem uchazečům shodně.

b) Zadavatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah zakázky a uzavřít smlouvu pouze na část zakázky.

c) Účastník může podat pouze jednu nabídku.

d) Zadavatel zcela vylučuje možnost variantního řešení.

e) Zadavatel vyžaduje od účastníka účast na prohlídce místa plnění veřejné zakázky,

která je stanovena na 31. 3. 2020 v 11:00 hod. v sídle zadavatele. Dokladem osobní

obhlídky bude podepsaná prezenční listina.

6. KVALIFIKAČNÍ ZPŮSOBILOST K PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účastník je povinen formou čestného prohlášení, (případně dle volby dodavatele je možné doložení požadovaných dokumentů v prostých kopiích) prokázat, že splňuje tyto předpoklady pro plnění veřejné zakázky:

a) základní způsobilost dle § 75 zákona k prokázání způsobilosti slouží čestné prohlášení dodavatele (vzor v příloze č. 1 zadávací dokumentace) a kopie výpisů z trestních rejstříků a kopie potvrzení příslušných institucí,

Účatník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

b) profesní způsobilost v souladu s § 77 zákona k prokázání způsobilosti slouží:

- kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či obdobné evidence;

- kopie dokladu o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

c) technickou kvalifikaci dle § 79 zákona k prokázání kvalifikace slouží:

-seznam obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních třech letech alespoň v počtu 2 obdobných zakázek (oprava či rekonstrukce podlah apod.) v ceně alespoň 350 000,- Kč bez DPH na jednu zakázku, doložený osvědčením objednatele o realizaci, včetně kontaktu na zodpovědnou osobu.

K prokázání splnění všech uvedených základních a profesních způsobilostí a technických kvalifikací je postačující čestné prohlášení dodavatele, z jehož obsahu je zřejmé, že dodavatel uvedené požadavky splňuje. Příslušný vzor Čestného prohlášení je součástí této Výzvy jako její příloha č. 1.

Zadavatel uvádí, že od vybraného dodavatele může požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií všech kvalifikačních dokladů při podpisu smlouvy. V případě, že

5

vybraný dodavatel nedoloží požadované originály nebo ověřené kopie, může to vést k jeho vyloučení z veřejné zakázky a zadavatel může uzavřít smlouvu s dodavatelem na dalším pořadí.

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Nabídka bude hodnocena na základě ekonomické výhodnosti.

Hodnoticí kritéria jsou:

A. Výše nabídkové ceny s DPH v Kč váha kritéria 60%

B. Délka záruky za jakost díla v měsících váha kritéria 20%

C. Doba plnění realizace ve dnech váha kritéria 20%

Celkové bodové hodnocení je součtem vážených bodů za dílčí kritéria A., B a C.

Celkový počet bodů bude stanoven na dvě desetinná místa.

Nejlepší je hodnocení s nejvyšším součtem bodů.

Při rovném součtu bodů rozhoduje dílčí kritérium A. nabídková cena.

Zakázku na opravu podlah v pavilónu ŠD získá ten uchazeč, který získá maximální počet bodů.

8. FORMA NABÍDKY, LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY, OZNAČENÍ OBÁLKY

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Nabídku je třeba předložit v písemné formě, a to doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrní službou nebo osobně v uzavřené obálce.

Obálka musí být zřetelně na levé straně označena identifikačními údaji dodavatele a nápisem: „Oprava podlah v pavilónu ŠD“ - NEOTEVÍRAT a na uzavření opatřena razítkem a podpisem dodavatele. Pokud účastník obálku takto neoznačí, vystavuje se riziku, že nabídka nebude hodnocena a účastník bude vyloučen.

Poštou lze nabídku doručit na adresu: Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, ul. Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov.

Nabídku je možné předložit do 12:00 hodin dne 15. 4. 2020.

6

9. DALŠÍ INFORMACE PRO DODAVATELE

Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Případné dodatečné informace budou zveřejněny stejným způsobem jako zadávací dokumentace.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 31. 3. 2020 v 11:00 hod v sídle zadavatele.

Sraz účastníků je na místě samém před vchodem na ul. Dr. Horáka 24, Prostějov. Kontaktním pracovníkem je Karel Schneider – tel. 773 010 170, schneiderk.zshor@centrum.cz.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 17. 4. 2020 v 11:00 hodin v Prostějově, v ředitelně školy, která se nachází v sídle zadavatele v Prostějově.

Oznámení o výsledku zadávacího řízení včetně případných rozhodnutí o vyloučení účastníků a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude do 5 pracovních dnů od rozhodnutí zadavatele oznámeno písemně všem uchazečům, kteří podali nabídky.

Údaje poskytnuté dodavatelem v rámci této veřejné zakázky bude zadavatel považovat za důvěrné.

V Prostějově, dne 16. 3. 2020

Mgr. Bc. Petra Rubáčová

ředitelka školy

Příloha č. 1 – vzor čestného prohlášení uchazeče

Mgr.Bc. Petra

Rubáčová

Digitálně podepsal Mgr.Bc.

Petra Rubáčová

Datum: 2020.03.12

11:37:07 +01'00'

7

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Oprava podlah v pavilónu školní družiny“

Osoba oprávněná jednat ve věci této veřejné zakázky za:

Společnost:

se sídlem:

IČ:

zapsaná v obchodním rejstříku u

(dále jen “společnost”)

která je účastníkem o veřejnou zakázku „Oprava podlah v pavilónu školní družiny“

dle zadávacích podmínek obsažených ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách

čestně a pravdivě prohlašuje, že:

při zpracování nabídky přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro prokázání kvalifikace,

společnost neuzavřela a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platném znění) v souvislosti s touto veřejnou zakázkou,

společnost splňuje základní způsobilost v souladu s § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona), tj. že:

 nebyla v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzena pro trestný čin uvedený v příloze zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele (k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží), tuto podmínku splňuje jak společnost - právnická osoba, tak její statutární zástupci - fyzické osoby. Je - li členem statutárního orgánu právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, všichni členové jejího statutárního orgánu a osoba tuto právnickou osobu zastupující ve statutárním orgánu společnosti

 nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

 nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

 nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle příslušného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

společnost splňuje profesní způsobilost v souladu s § 77 zákona č. 134/2016Sb., tj. že je schopna zadavateli předložit:

- kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či obdobné evidence;

8

kopie dokladu o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

společnost splňuje technické kvalifikace v souladu s § 79 zákona č. 134/2016Sb., tj.

- seznam obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních třech letech alespoň v počtu 2 obdobných zakázek (výstavba či rekonstrukce hřiště, apd.) v ceně alespoň 350 000,- Kč bez DPH na jednu zakázku, doložený osvědčením objednatele o realizaci, včetně kontaktu na zodpovědnou osobu,

společnost je ekonomicky a finančně způsobilá splnit tuto veřejnou zakázku,

se seznámil se všemi podmínkami podání nabídky a všemi podmínkami plnění uvedené veřejné zakázky a plně je respektuje

podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých přiložených dokumentů.

V ,dne

…..…………………..…………………………………………..

podpis

jméno a příjmení:

funkce:

Podpis(y) účastníka v souladu s výpisem z OR nebo jiné obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat za dodavatele (včetně uvedení jména, příjmení a funkce podepisujícího/podepisujících)